T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ TEDxYouth@TEVİTÖL KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu metnin güncel halini https://www.tedxyouthtevitol.com/kvkk internet adresinden bulabilirsiniz.

 

T.C. Gebze Kaymakamlığı Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi’nin bir alt kuruluşu olan TEDxYouth@TEVİTÖL (“biz”, birinci çoğul kişiyi ifade eden diğer kelimeler) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, TEDxYouth@TEVİTÖL olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizin niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TEDxYouth@TEVİTÖL internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. TEDxYouth@TEVİTÖL’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Ayrıca, TEDxYouth@TEVİTÖL internet sitesine girdiğiniz veya mobil uygulamalarını kullandığınız takdirde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, TEDxYouth@TEVİTÖL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, TEDxYouth@TEVİTÖL’in hareket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; TEDxYouth@TEVİTÖL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, TEDxYouth@TEVİTÖL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, TEDxYouth@TEVİTÖL’in ve TEDxYouth@TEVİTÖL’ün iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, TEDxYouth@TEVİTÖL’in hareket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, TED Conferences, LLC., Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi yönetimine, Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi Yönetiminin yetkili gösterdiği veya göstereceği kişi veya kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda TEDxYouth@TEVİTÖL’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, TEDxYouth@TEVİTÖL tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak bize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede bize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; imzalı bir dilekçe ve kimliğinizi tespit eden bir belge ile TEDxYouth@TEVİTÖL, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Muallimköy Mahallesi, Gebze/Kocaeli Türkiye 41400 adresinde bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçeyi tedxyouth@tevitol.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

 

TEDxYouth@TEVİTÖL, işbu aydınlatma metnini önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. İşbu metnin güncel halini kontrol etmek, sizin sorumluluğunuzdadır.

İşbu metnin bir kısmının yasalara, anayasaya veya yönetmeliklere aykırı olması, kalanının geçerliliğini değiştirmez.

 

Son güncelleme tarihi: 27 Mart 2019

© Yiğitcan Orak | Öykü Yıldırım | Defne Karalar

This independent TEDx event is operated under license from TED.